سناریو کلاسیک

پدرخوانده

او رئیس مافیا است. حق انتخاب شلیک تیر مافیا به دست اوست.

توضیحات نقش

مافیا ساده

او تنها یک مافیا است و در فاز شب قابلیتی ندارد.

توضیحات نقش

مافیا ساده

او تنها یک مافیا است و در فاز شب قابلیتی ندارد.

توضیحات نقش

دکتر

دکتر هر شب یک نفر را انتخاب میکند تا از تیر مافیا نجات یابد.

توضیحات نقش

کاراگاه

کاراگاه هر شب از یک نفر استعلام میگیرد و شهر یا مافیا بودن او را تشخیص میدهد.

توضیحات نقش

جان سخت

جان سخت یک زره دارد و یک بار میتواند از مرگ نجات یابد.

توضیحات نقش

تک تیر انداز

تک تیرانداز میتواند به مافیا شلیک کند. اگر شهر بود خودش خواهد مرد!

توضیحات نقش

شهروند ساده

شهروند ساده در شب قابلیتی ندارد. او باید با استدلال بازی مافیا را بیابد.

توضیحات نقش

شهروند ساده

شهروند ساده در شب قابلیتی ندارد. او باید با استدلال بازی مافیا را بیابد.

توضیحات نقش

شهروند ساده

شهروند ساده در شب قابلیتی ندارد. او باید با استدلال بازی مافیا را بیابد.

توضیحات نقش

سناریو فیلمو

پدر خوانده

او رئیس مافیا است. حق انتخاب شلیک تیر مافیا به دست اوست.

توضیحات نقش

دکتر لکتر

دکتر لکتر میتواند یک نفر از تیم مافیا را از دست تیر حرفه ای نجات دهد.

توضیحات نقش

جوکر

جوکر میتواند نتیجه استعلام کاراگاه را برای یک نفر برعکس کند.

توضیحات نقش

مافیا ساده

شهروند ساده در شب قابلیتی ندارد. او باید با استدلال بازی مافیا را بیابد.

توضیحات نقش

دکتر

دکتر هر شب یک نفر را انتخاب میکند تا از تیر مافیا نجات یابد.

توضیحات نقش

جان‌سخت

جان‌سخت یک بار میتواند از مرگ نجات یابد. یا میتواند اعلام وضعیت بگیرد.

توضیحات نقش

کاراگاه

کاراگاه هر شب از یک نفر استعلام میگیرد و شهر یا مافیا بودن او را تشخیص میدهد.

توضیحات نقش

حرفه ای

کاراگاه هر شب از یک نفر استعلام میگیرد و شهر یا مافیا بودن او را تشخیص میدهد.

توضیحات نقش

روانپزشک

روانپزشک دو بار میتواند حق صحبت را یک روز (۲۴ساعت) از یک نفر بگیرد.

توضیحات نقش

شهردار

شهردار میتواند یک بار رای گیری را ملغا کند یا یک نفر را اعدام کند.

توضیحات نقش

فروشنده

فروشنده میتواند یک نفر را به ساده آن گروه تبدیل کند.

توضیحات نقش

شهروند ساده

شهروند ساده در شب قابلیتی ندارد. او باید با استدلال بازی مافیا را بیابد.

توضیحات نقش